743
February 19, 2022

ป้ายราคาไม่มีความหมายอะไรกับเธอ

Happy Friday Chapter 2

Chapter 2 ป้ายราคาไม่มีความหมายอะไรกับเธอ

“เท่าไหร่คะ?”

Writer

ตุลยา ตุลย์(Tuna Dunn) เป็นศิลปินไทยวัย 29 ปีที่มีผลงานด้าน comics illustration animation และ installation art สามารถติดตามผลงานได้ที่ instagram : @tuna.dunn หรือติดต่องานได้ที่ [email protected]

You Might Also Like