Podcast/Day 1

Day 1

รายการพ็อดแคสต์เล่าเรื่องธุรกิจที่พาไปพบกับจุดเริ่มต้นของแบรนด์ ธุรกิจ หรือโปรเจกต์ที่น่าสนใจ เพราะ business ไม่ได้สร้างเสร็จใน one day