Podcast/Capital City

Capital City

Capital City รายการที่จะเล่าเรื่องการออกแบบพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่ระดับเมืองจนถึงโต๊ะทำงาน ที่จะทำให้คนทำธุรกิจ คนทำงาน จนถึงผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี