1598
May 22, 2023

GSB for BCG Economy

‘สินเชื่อ GSB for BCG Economy’ สินเชื่อที่สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่โลกเราต้องเผชิญโดยไม่มีแนวโน้มว่าปัญหาจะคลี่คลายหากมนุษย์ทุกคนบนโลกไม่ปรับตัวเปลี่ยนพฤติกรรม ทุกธุรกิจและผู้ประกอบการทุกคนในโลกยุคปัจจุบันจึงต้องตระหนักเรื่องความยั่งยืนมากกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา เพราะนี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือก

หลายธุรกิจเริ่มปรับตัวมานานแล้ว ในขณะที่อีกหลายธุรกิจก็เพิ่งก้าวเท้าแรกเข้าสู่โลกธุรกิจยั่งยืนหรือกำลังวางแผนที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เป็นมิตรต่อโลกกว่าที่เป็นมา

เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ธุรกิจที่ตั้งใจปรับตัวเพื่อความยั่งยืนของโลกเรา ธนาคารออมสิน ที่มีจุดยืนในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม จึงตั้งใจออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ ‘สินเชื่อ GSB for BCG Economy’ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ GSB for BCG Economy คือต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการทุกคนที่กำลังขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยไม่จำกัดวงเงินกู้และผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

โดยสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ลงทุนในทรัพย์สินถาวร สนับสนุนกิจการที่มีโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) และสำหรับลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูป อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อประกอบด้วย

1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2. เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG  ซึ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามแนวคิด BCG ดังนี้

เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ่านการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาทรัพยากรชีวภาพหรือผลผลิตทางการเกษตร เช่น ธุรกิจไบโอดีเซล และพลังงานทดแทน หรือธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ

เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) โดยเน้นการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ (zero waste) ผ่านการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ด้วยการปรับกระบวนการผลิต ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เช่น ผู้ผลิตหรือจำหน่าย บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือผู้ผลิตหรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ยกเว้น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเคมี

เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) โดยเน้นการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลก อย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล เช่น ผู้ผลิตหรือจำหน่ายแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (solar rooftop), โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ / ชีวมวล / พลังงานหมุนเวียน / ขยะ) หรือธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท้องถิ่นสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการเส้นทาง การลดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

3. ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น supply chain ของผู้ประกอบการตามข้อ 2 หรือนำผลิตภัณฑ์จากข้อ 2 มาใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/3VevRy7

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center 1115 และติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

You Might Also Like