Video/การตลาดวันตะลอน

การตลาดวันตะลอน

‘การตลาดวันตะลอน’ คือรายการที่เราชวน หนุ่ย การตลาดวันละตอน มาตะลอนไปยังร้านหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้เรื่องการตลาดของแบรนด์และธุรกิจต่าง