Video/Legacy

Legacy

พื้นที่ส่งต่อ legacy หรือภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ของเหล่าแบรนด์ไทยที่เติบโตและปรับตัวผ่านกาลเวลามาอย่างยั่งยืนยาวนาน